Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Společnost CCB Stores CZ s.r.o., se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, IČO 07970218, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 310761, DIČ CZ07970218 (dále jako „prodávající“), provozující internetový obchod na adrese http://www.ccbstores.cz (dále jako „internetový obchod“), poskytuje kupujícímu - spotřebiteli (ve smyslu občanského zákoníku) následující informace před případným uzavřením kupní či jiné smlouvy na dálku:

 

I.

 

Podrobné informace a podmínky uzavření a plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou uvedeny v obchodních podmínkách prodávajícího, zveřejněných na adrese: https://www.ccbstores.cz/obchodni-podminky/ (dále jen jako „obchodní podmínky“).

 

II.

 

 1. V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, sděluje prodávající kupujícímu – spotřebiteli následující informace před případným uzavřením kupní smlouvy:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od „základní sazby“ uvedené v ustanovení § 1820 písm. a) občanského zákoníku, a tedy případná komunikace spotřebitele s prodávajícím není nijak zvlášť zpoplatněna nad rámec podmínek příslušného operátora či poskytovatele internetového připojení využívaných spotřebitelem (to se však netýká podmínek přepravy zboží a způsobů úhrady ceny za zboží, jak bude uvedeno dále);

 2. nutnost úhrady kupní ceny kupujícím před převzetím plnění od prodávajícího a případná nutnost úhrady zálohy se týká pouze požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění; pokud však uzavření takové smlouvy zprostředkovává, tak nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat vyplývá z konkrétních ustanovení takové zprostředkované smlouvy, která jsou závislá na podmínkách, které si mezi sebou dohodnou poskytovatel plnění dle takové zprostředkované smlouvy a spotřebitel;

 4. co se týče smluv na dobu neurčitou, tak v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

 5. smlouva, zejména pak kupní smlouva, v podobě odsouhlasené a prodávajícím potvrzené objednávky, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé webové stránky internetového obchodu mají k těmto údajům přístup v klientské sekci;

 6. prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku;

 7. vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ccbstores.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla stížnost odeslána;

 8. k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz; platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy;

 9. evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line);

 10. kupující - spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

 
přičemž odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného lze učinit

a) jeho odesláním na adresu sídla prodávajícího uvedenou výše,

b) jeho odesláním na emailovou adresu prodávajícího: info@ccbstores.cz,

c) sdělením telefonicky na telefonní linku prodávajícího: +420 602 616 813,

d) osobním sdělením pověřenému zaměstnanci v provozovně prodávajícího,

přičemž k odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přiložen na konci těchto obchodních podmínek, nicméně využití takového formuláře není jeho povinností a nepoužití takového formuláře nijak nesnižuje právní účinky odstoupení od smlouvy učiněného jiným způsobem;

 1. kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které prodávající poskytl spotřebiteli s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

i) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. v případě odstoupení od smlouvy nese kupující - spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již s jeho souhlasem začalo;

 3. odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá kupujícímu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od kupujícího obdržel, a to na své náklady; v tomto smyslu má prodávající právo na vrácení úplného zboží, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém kupující zboží převzal;

 4. pokud se jedná o spotřební zboží (tedy zboží jehož účelem je spotřebování), pak může kupující - spotřebitel od smlouvy odstoupit pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení;

 5. prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím - spotřebiteli náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

 6. odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem jakým je obdržel, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady; náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku kupujícího - spotřebitele na vrácení kupní ceny; jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;

 7. odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující - spotřebitel předá zboží prodávajícímu nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal; odstoupí-li kupující, který není spotřebitelem od smlouvy, není prodávající povinen vrátit mu peněžní prostředky dříve než do deseti pracovních dnů poté, co je zboží vráceno (předáno) prodávajícímu;

 8. lhůta k odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující prokazatelně odešle formulář či sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím této lhůty; prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu - spotřebiteli prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu, přijetí formuláře či jiného sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy.

 1. Prodávající kupujícímu dále sděluje své obecné kontaktní údaje. Tyto údaje platí pro všechny případy, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoven pro konkrétní situaci jiný kontaktní údaj. Kupující – spotřebitel má právo kontaktovat prodávajícího na níže uvedené kontaktní údaje v kterékoliv záležitosti, přičemž nepoužije-li kontaktní údaj stanovený prodávajícím pro konkrétní situaci, ale právě kontaktní údaje v tomto bodu, nemá to žádný vliv na práva kupujícího jako spotřebitele. Obecné kontaktní údaje prodávajícího jsou:

Adresa: Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5

Email: info@ccbstores.cz

Telefon: +420 773 366 777

 1. Prodávající informuje kupujícího, že v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, má kupující možnost při nákupu některých druhů zboží bezplatně odevzdat v místě prodeje stejné množství zboží podobného typu a použití.

 2. Prodávající informuje kupujícího, že ceny zboží a služeb na webové stránce internetového obchodu jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; to se však netýká případných poplatků za dopravu anebo za způsoby úhrady, které jsou uváděny až v rámci objednávky, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.

 3. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to v případě, pokud by webové stránka internetového obchodu uváděla omylem zjevně chybné či zjevně nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, případně, je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Od takové smlouvy má prodávající právo odstoupit a zavazuje se v takovémto případě vrátit kupujícímu veškeré finanční plnění uhrazené na základě kupní smlouvy.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy kupující uvede v objednávce nesprávné kontaktní údaje, kdy prodávajícímu se následně nepodaří kupujícího na základě těchto údajů kontaktovat (zejména v případě nedoručitelného emailu potvrzujícího uzavření kupní smlouvy), nebo v případě kdy kvůli nesprávným kontaktním údajům není možné předat objednané zboží dopravci k doručení kupujícímu.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, případě údajů označujících osobu podnikající, zneužití platební karty, případně k jinému obdobnému zneužití údajů, nebo z důvodu zásahu správního, policejního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude kupující informován vyjma případů, kdy by tím prodávající porušil povinnost uloženou mu právním předpisem či orgánem veřejné moci. Dále je prodávající oprávněn prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřou došlo-li ke zneužití slevového poukazu, nebo byl-li slevový poukaz neoprávněně použit na zboží na které nebyl určen.

 7. Prodávající dále informuje spotřebitele ve smyslu § 11a zákona o ochraně spotřebitele v tom smyslu, že podmínky pro dodání zboží včetně omezení jsou uvedeny v obchodních podmínkách, zejména v jejich bodu VIII „Dodání zboží“. Obdobné platí pro přijímané způsoby platby, které taktéž vyplývají z obchodních podmínek, zejména z ustanovení jejich bodu VI „Platební podmínky a ceny“.

 8. Prodávající upozorňuje kupujícího, že ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije na obchody uskutečněné prostřednictvím webové stránky internetového obchodu, neboť vystavené zboží na webové stránce internetového obchodu není návrhem k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ, ale je pouze výzvou k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy.

×